Algemene voorwaarden

1. Definities

iSide: Besloten vennootschap iSide, met maatschappelijke zetel te Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (België) en ondernemingsnummer 0651.620.066.

Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie iSide diensten en/of producten aanbiedt en/of verkoopt voor het ontwikkelen of beheren van websites en/of producten van derden en/of voor het uitwerken van online strategieën.

2. Overeenkomst

Behoudens afwijkende bijzondere bepalingen beheersen enkel onderstaande voorwaarden elke overeenkomst tussen iSide en de opdrachtgever. De partijen gaan erover akkoord dat de contractuele voorwaarden van de opdrachtgever niet tegengesteld zijn aan deze van iSide.

3. Akkoord

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte of bestelbon door de opdrachtgever. De offerte(s) met beschrijvingen van de producten en/of diensten maken samen met de bestelbon en onderhavige algemene voorwaarden één geheel uit.

4. Leveringstermijn

De door iSide vermelde leveringstermijnen, evenals de eventuele andere termijnen voor de uitvoering van zijn verbintenissen, dienen enkel als aanwijzing en binden iSide niet. Gelet op het feit dat de door iSide meegedeelde leveringstermijnen slechts als aanwijzingen gelden, geeft de vertraging in de levering de opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of prijsvermindering noch het recht op ontbinding van de overeenkomst, voor zover deze vertraging redelijk is.

5. Derden

Indien en voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft iSide het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. iSide is niet verantwoordelijk voor andere dan zichtbare gebreken van de geleverde goederen van derden, noch voor tekorten aan de door derden verstrekte diensten. Dit heeft als gevolg dat iSide niet instaat voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de geleverde goederen of door de verstrekte diensten door derden.

6. Noodzakelijke gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan iSide aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig worden verstrekt, dan heeft iSide het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en desgevallend de uit deze vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever aan te rekenen.

7. Garantie

Behoudens tijdens de duur van een eventuele overeengekomen garantieperiode staat iSide enkel in voor het onderhoud of de herstelling van de geleverde goederen en/of diensten indien dit geschiedt tegen een vooraf overeengekomen vergoeding.

8. Eigendom en risico

De geleverde goederen blijven eigendom van iSide tot na volledige betaling. Het risico van de geleverde goederen gaat evenwel over op de opdrachtgever bij de levering.

9. Annulering

Elke annulering van een bestelling dient via aangetekend schrijven of per email te gebeuren. In geval van annulering van de bestelling door de opdrachtgever is iSide gerechtigd hetzij een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de prijs van de bestelling, hetzij de vergoeding van de daadwerkelijke schade in te vorderen. In voorkomend geval is iSide gerechtigd alle reeds betaalde gelden in te houden.

10. Overmacht

iSide is vrijgesteld van de uitvoering van haar opdracht in geval van overmacht en zolang de overmacht duurt, d.i. elke omstandigheid die de nakoming van de verbintenis redelijkerwijze onmogelijk maakt.

11. Betalingstermijn en laattijdige betaling

Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van maximaal 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 1% per maand vertraging en met een forfaitaire schadevergoeding wegens onder andere administratie- en opvolgingskosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro per factuur. iSide is in dit geval bovendien gerechtigd iedere verdere uitvoering van haar verbintenissen te schorsen. iSide kan aldus de geleverde prestaties stilleggen, weghalen en/of de website opnieuw online brengen zoals deze voor de overeenkomst bestond. Het niet-nakomen van één betalingsverbintenis wordt altijd als een wanprestatie beschouwd en heeft van rechtswege als gevolg dat het voordeel van een tijdsbepaling voor de nakoming van andere betalingsverplichtingen komt te vervallen, zelfs al zijn deze vastgelegd bij briefwisseling.

12. Wijzigingen

iSide behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website van iSide en zullen veertien dagen nadien van kracht zijn.

13. Afspraken nakomen

iSide heeft het recht te leveren informatie en producten onder zich te houden en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel informatie, producten of diensten niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens iSide niet na komt dan wel in strijd handelt met de voorwaarden.

14. Beëindiging

iSide en de opdrachtgever kunnen op ieder ogenblik op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze overeenkomen om een einde te stellen aan hun samenwerking, de overeenkomst bijgevolg in onderling akkoord te beëindigen en de beëindigingmodaliteiten hiervoor te bepalen.

15. Aansprakelijkheid

iSide verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten of te leveren producten met zorg uit te voeren. iSide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen van derden ten aanzien van de opdrachtgever op grond van een schending van de toepasselijke wetten of reglementen of op grond van een slechte werking van de website. iSide is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste input door de opdrachtgever. De totale aansprakelijkheid van iSide zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan iSide werd betaald voor de diensten of producten die aanleiding geven tot het schadegeval. iSide zal, wat de oorzaak, de vorm of het voorwerp van de vordering ook moge zijn waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade welke de opdrachtgever of derden zouden lijden.

16. Geheimhouding

iSide en de opdrachtgever verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie, alsook de bedrijfsgeheimen, die zij vernemen over elkaar, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden.

17. Afdwingbaarheid

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere contractuele voorwaarden tussen iSide en de klant laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden onberoerd.

18. Geschillen

Voor alle geschillen is de Rechtbank van Brussel uitsluitend bevoegd. iSide behoudt zich evenwel het recht voor om zich naar een andere bevoegde rechtbank te wenden indien ze dit wenst. Het Belgisch recht is het enige recht van toepassing. De opdrachtgever en iSide erkennen onderling emailverkeer als wettelijk en geldig bewijsmiddel.

19. Back-ups

Voor de duur van de samenwerking tussen de opdrachtgever en iSide verbindt de klant zich er toe om met de nodige regelmaat back-ups te nemen vóór, tijdens en na de doorgevoerde werkzaamheden.

20. Verwijderen of aanpassen

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het verwijderen of aanpassen van de doorgevoerde wijzigingen van iSide een negatieve invloed heeft op het resultaat van de overeenkomst en derhalve kan iSide hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Wij houden van transparantie.
Daarom leggen we graag uit hoe wij werken en waar u zich aan kunt verwachten.